MORE 1/6th STUFF
 
ALFREX ACTION FIGURE COLLECTION
Price and Availabilty are subject to change
Item No Description Price Purchase
AFF-001
Shintaro Katsu-Keishi K "Guts" Gatsu
$200.00
Toshiro Mifune Samurai
$250.00
Kaoru Yumi-Kagero Ogin Kunoichi Female Ninja
$180.00
Kaoru Yumi-Torioi Kimono Girl
$200.00
Kinzo-Defeated Character
$80.00
Ginji-Defeated Character
$80.00
AFY-003
Komuso Monk Kokoryusai -Defeated Character
$100.00
AFY-004
Kira Bouzu -Defeated Character
$100.00